NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-
BuiltWithNOF

Copyright 2006

Latest Items Listed

PRICES FOR ITEMS ARE ON CATEGORY PAGE.

Katana For Sale: Naginata, Juyo Token Nambokucho Yoshikage Katana, Katana Attributed to Takai Echizen no Kami Nobuyoshi from Osaka with NTHK NPO Certificate, Juyo Token Naoe Shizu Katana with Daimyo Koshirae, Koto Sukesada Daisho with NTHK NPO Certificates, Updated pictures of Ryokai Katana and Wakizashi, Toshinaga Katana with NTHK NPO Certificate, Tsunemitsu Katana with 2 body silver cutting test NTHK NPO Certificate.

Tanto For Sale: Tadayoshi Tanto.

Wakizashi For Sale: Kanekuni Wakiashi, Koto Nio Kiyosada Wakizashi with NTHK NPO Certificate.

Tsuba For Sale: TSU769 DRAGON KYOKINKO TSUBA, TSU768 SHAKUDO DRAGON TSUBA, TSU767 AOI TSUBA WITH NBTHK HOZON CERTIFICATE, TSU766 SAMURAI MINAMOTO YOSHITSUNE TSUBA, TSU765 LARGE NAMBAN TSUBA, TSU764 OAK AND KIKU TSUBA, TSU763 PHOENIX TSUBA, TSU762 SOTEN TSUBA, TSU761 KYO KINKO WAVE TSUBA, TSU760 OWARI KINKO TSUBA, TSU759 SENNIN TSUBA