NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Naginata with NBTHK Tokubetsu Kicho Certificate full polish with Shira-saya and original koshirae 

Naginata Signed: Bushu Shitahara-ju Hiroshige saku - made by Hiroshige, resident of Shitahara in Musashi province.

naginata 1
BuiltWithNOF

Copyright 2006

naginata 2
naginata 3
naginata 4
naginata 18
naginata 5
naginata 20
naginata 6
naginata 7
naginata 8
naginata 9
naginata 16
naginata 21
naginata 23
naginata 24
naginata 25
naginata 19