NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Unshu Kunitoshi Tanto

kantei-sho (鑑定書)         No 3012361  
mei: Unshű-jű Kunitoshi saku (雲州住国寿作) (shinshint˘, 新々刀)
nagasa: 7 sun 2 bu han  
Migi wa t˘-ky˘kai ni oite shinsa no kekka, hozon-t˘ken to kantei-shi kore o sh˘-suru. (右は當協會に於て審査の結果保存刀剣と鑑定しこれを証する) 
Heisei nijűhachinen rokugatsu tsuitachi (平成二十八年六月一日) 
k˘eki-zaidan-h˘jin (公益財團法人): Nihon Bijutsu T˘ken Hozon Ky˘kai (日本美術刀劍保存協會)    
Appraisal  
tant˘, signed: Unshű-jű Kunitoshi saku (shinshint˘)
nagasa ~ 22.0 cm  
According to the result of the shinsa committee of our society we judged this work as authentic and designate it as hozon-t˘ken. 
June 1st 2016 
[Foundation] NBTHK  

IMG_7851
IMG_7853
IMG_7845
IMG_7869
IMG_7846
IMG_7847 IMG_7848
IMG_7850
IMG_7849
IMG_7852
IMG_7854
IMG_7857 IMG_7860
IMG_7855
IMG_7861
IMG_7862
IMG_7863
IMG_7864
IMG_7865
IMG_7866
IMG_7867
IMG_7868
BuiltWithNOF
muneyuki tanto