Choshu Nobutaro Katana with NBTHK Hozon Certificate

Choshu Nobutaro Katana with NBTHK Hozon Certificate

Edo Period 1624-1644. Choshu-ju Fujiwara Nobutaro . Mounted in Koshirae . Fuchi kashira Dragons in a fine Nanako ground. Silk tsukaito handle wrap over gold & shakudo menuki of Matsu – Pine trees with Silver Moon . Iron Sukashi Tsuba.

NOBUTARŌ (信太郎), Kan´ei (寛永, 1624-1644), Nagato – “Chōshū-jū Fujiwara Nobutarō” (長州住藤原信太郎)