Crane & bamboo tsuba

$750.00

Crane & Bamboo Shinchu Katana Tsuba