Kanetatsu Moroha Tanto with NBTHK Hozon Certificate

Sold

Kanetatsu Moroha Tanto with NBTHK Hozon Certificate, Mounted in Aikuchi Koshirae,well forged flawless Koto  blade.

KANETATSU (兼龍), Chōroku (長禄, 1457-1460), Mino – “Kanetatsu” (兼龍), lived in Seki