Kaneyuki Shinshinto Wakizashi

$2,350.00

Inshu ju Kaneyuki Shinshinto Wakizashi mounted in Koshirae