Kawachi no Kami Kunisuke Wakizashi with NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate

Kawachi no Kami Kunisuke Wakizashi with NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate mounted in Koshirae and also has shirasaya. Excellent Ranma Sukashi Bori Horimono