Koto Bizen Sukesada Katana and Wakizashi mounted in Daisho Koshirae with NTHK NPO Certificates

SOLD 


Koto Bizen Sukesada Katana and Wakizashi mounted in Daisho Koshirae with NTHK NPO CertificatesKatana made by Bizen no Kuni-ju Osafune Sukesada

Bizen no Kuni-ju Osafune Sukesada
Nagasa 2 shaku 3 sun 2 bu kore ari  Blade length ~ 70.3 cm
Bizen no Kuni-ju Osafune Sukesada Genki ninen hachigatsu hi Osafune Sukesada, resident of Bizen province, on a day in the eighth month of Genki two (1571)€
Shinogi-zukuri, iori-mune
Itame hada
Gunome-choji-midare that tends to koshi no hiraita
Boshi Midare-komi with a ko-maru-kaeri
Nakago Tang: mekugi-ana  2, yasurime : katte-sagari, The tang is suriage and machiokuri.

Wakizashi made by Bishu Osafune Sukesada

Nagasa 1 shaku 4 sun 6 bu kore ari Blade length ~ 44.3 cm
Bishu Osafune Sukesada  Osafune Sukesada from Bizen province€
Shinogi-zukuri, iori-mune ,Itame hada
Koshi no hiraita gunome-midare
Boshi Sugu-cho with a ko-maru-kaeri
Nakago Tang: mekugi-ana  1, yasurime: katte-sagari
Made around Tensho era ( 1573-1592).

Daisho Koshirae

Both blades are mounted in good quality later Edo period koshirae.The tsuba are sukashi with motif of Bird of prey fuchi kashira have motif of flowers and insects made from Shinchu with shakudo and gold.menuki are also shakudo highlights,seppa have gold foil, The saya are urushi lacquer with the Shingen style mon overall and an Excellent daisho of koto blades set in very nice matching  koshirae.