Koto Jumyo Wakizashi in Shingunto Koshirae

$2,200.00

Koto Mino Jumyo Wakizashi mounted in Shingunto Koshirae