Nobuyoshi Naginata in Shirasaya with NTHK Certificate

$6,500.00

Heianjo ju Fujiwara Nobuyoshi Naginata in Shirasaya

 

Jōshū Shinano no Kami Nobuyoshi (城州信濃守信吉) ‒ Shinano no Kami
Nobuyoshi from Yamashiro province

Mei  ‒ Signature: Heianjō-jū Fujiwara Nobuyoshi (平安城住藤原信吉)
‒ “Fujiwara Nobuyoshi, resident of Heianjō/Kyōto”

Forged in a  dense Itame Hada

Hamon – Gunome-Midare with a Yakidashi and mixed with Togariba

Bōshi : Notare with a pointed Kaeri

Both sides have  a Naginata-hi with Soebi that run as
Kaki-Nagashi below of the machi area

Nakago has 1 Mekugi-ana

Yasurime : Sujikai with Keshō

Nagasa 41.6cm

Made  around Meireki (明暦, 1655‒1658)