Nobuyoshi Wakizashi with 3 Body Test

Wakizashi, signed: (Kiku-mon) Echizen no Kami Minamoto Rai Nobuyoshi
(「菊紋」越前守源来信吉) ‒ “(Chrysanthemum crest)
Echizen no Kami Minamoto Rai Nobuyoshi”

Bears the gold inlaid inscription (to kinzōgan ga aru, と⾦象嵌がある):
Enpō kinoto-udoshi shigatsu yōka ‒ Mitsu-dō kore o kiri-otoshi
Ōnuma Matahachirō Toshitada kore o tamesu (延宝⼄卯歳四⽉⼋⽇・
三ツ胴切落之⼤沼⼜⼋郎俊忠試之) ‒ “Tested by Ōnuma Matahachirō
Toshitada on the eighth day of the fourth month of the year of the hare
of the Enpō era (1675) by cutting through three bodies”
nagasa ~ 48.5 cm