Sesshu Sadayuki Katana with NBTHK Hozon Certificate

$8,000.00

Katana, signed: Sesshū-jū Fujiwara Sadayuki (Shintō) (摂州住藤原定⾏) (新⼑)
‒ “Fujiwara Sadayuki, resident of Settsu province” (Shintō era)
Nagasa ~ 71.2 cm

Mounted is shirasaya also has Koshirae