Shinshinto Masamitsu Tanto with NBTHK Hozon Certificate

Tanto

Hirazukuri Tanto, well forged dense itame hada, Chu Suguha Hamon, Mounted in koshirae with Shirasaya. Masamitsu was  an excellent maker who was retained by the Asano family.He worked in  Aki / Geishu modern day Hiroshima

Geishu Ju Izumo Daijo Masamitsu dated Genji 2 nen 2 Gatsu hi. February 1865

Nagasa –  28.6cm

NBTHK Hozon Certificate

 

MASAMITSU (正光), Tenpō (天保, 1830-1844), Aki – “Geishū-jū Izumo no Daijō Masamitsu” (芸州住出雲大掾
正光), “Aki no Kuni Takano-jū Ishibashi Izumi no Daijō Minamoto Masamitsu” (安芸国高野住石橋出雲大掾源
正光), “Geishū Ishibashi Izumo no Daijō Masamitsu” (芸州石橋出雲大掾正光), “Settsu ni oite Geishū Masamitsu”
(於摂津芸州正光, “made by Aki Masamitsu in Settsu province”), real name Ishibashi Masamitsu (石橋正光), he
studied in Ōsaka under Motonaga (元長) and worked for the Asano family (浅野), the daimyō of the Hiroshima fief
(広島藩), in Takano (高野) in the Yamagata district (山県郡) of Aki province, we know blades from the Tenpō to the
early Meiji era (明治, 1868-1912), dense ko-itame with ji-nie, suguha or gunome in ko-nie-deki, the yakigashira of the gunome
tend sometimes to togari, chū-saku