Shinshinto Tantō, Nakayama Yoshimichi with NBTHK Hozon Certificate

$4,000.00

Mumei Shinshto Tantō, Nakayama Yoshimichi with NBTHK Hozon Certificate mounted in very nice Koshirae