Ko Kinko Shishi Tsuba with NTHK Certificate

$2,500.00