Sueseki Tanto with NBTHK Hozon Certificate

$5,500.00

SuesekiĀ  Mumei Tanto with NBTHK Hozon Certificate mounted in excellent Aikuchi Koshirae