bizen yokoyama sukekane tanto

Yokoyama Sukekane Shinshinto Tanto

Tanto signed Bizen Osafune ju Yokoyama Sukekane dated Bunkyu year 2 , 8th month. August 1862. Well forged blade dense ko -itame hada ,suguha hamon with ko maru boshi  Mounted in Aikuchi ribbed koshirae .

$1600