Tokubetsu Hozon Yasuhira Katana order made with Sukashi Horimono of Fudo in Handachi Koshirae

Sold

Tokubetsu Hozon Yasuhira Katana order made with rare Sukashi Horimono of Fudo in Handachi Koshirae

 

KANTEI-SHO (鑑定書) – APPRAISAL
No 1008473
Katana, signed: Darani Tachibana Yasuhira (Kashū) (陀羅尼橘泰平) (加州)
Kyōwa gannen hachigatsu hi ‒ Usui Tandayū Norimoto no konomi ni yotte
kore o tsukuru (享和元年⼋⽉⽇・⾅井丹⼤夫憲元依好造之) ‒ “Made on a
day in the eighth month of Kyōwa one (1801) on request of Usui Tandayū
Norimoto”
nagasa ~ 65.4 cm
According to the result of the shinsa committee of our society, we judge this work as authentic
and rank it as Tokubetsu-Hozon Tōken.
March 15, 2018
[Foundation] Nihon Bijutsu Tōken Hozon Kyōkai, NBTHK (⽇本美術⼑劍保存協會)

 

YASUHIRA (泰平), 2
2nd gen., Kansei (寛政, 1789-1801), Kaga – “Hokuban-tankō Darani Yasuhira saku”
(北藩鍛工陀羅尼橘泰平作, “made by Darani Yasuhira, smith of a fief along the Hokurikudō”), “Kashū Kinpu-jū
Tachibana Yasuhira” (加州金府住橘泰平), real name Matsuto Shichirō (松戸七郎), son of the 1st gen. Yasuhira, he
received in the fifth year of Tenmei (天明, 1785) a salary of 50 hyō, there are excellent swords extant by the 2nd gen.
Yasuhira, he died in the fifth year of Bunka (文化, 1808) at the age of 65, chū-saku