Tomomasa Tsuba With NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate

$1,850.00

Signed: Chōhajō Shintōken Tomomasa saku ‒ Takehara Shichirōʼemon + kaō

(⻑㶚城 深洞軒友正作・武原七郎右衛門「花押」)
“Made by Shintōken Tomomasa from the Nagato fief, [real name]
Takehara Shichirōʼemon + monogram”