Toyomitsu Shinshinto Tanto

$2,000.00

Consigned

Well made Shinshinto Yoroidoshi tanto mounted in Koshirae