wakizashi koshirae

Wakizashi koshirae only fitted with wooden Tsunagi , No Blade