Aizu Shoami Nozarashi Tsuba With NBTHK Hozon Certificate

Aizu Shoami Nozarashi Tsuba With NBTHK Hozon Certificate