Bishu Osafune Yoshikage Wakizashi with Tokubetsu Hozon Certificate