Echigo No Kami Kanesada Katana Published in the Shinto Taikan

Important Sword

Echigo No Kami Kanesada Katana Published in the Shinto Taikan