Kazuhide Tanto Mounted in Aikuchi Koshirae With NBTHK Certificate

KazuhideTanto Mounted in Excellent  Aikuchi Koshirae with beautiful Makie of fish and shells. NBTHK Certificate and NTHK Certificates for Koshirae and Blade

Signature: Obverse: Kōto Banzai Tachibana Ōbori Kazuhide (ika-kire)
(皇都万歳橘一秀「以下切」) ‒ “Banzai Tachibana Ōbori
Kazuhide from Kyōto (cut off below)”
Reverse: Bunka shichinen nigatsu kichi (文化七年二月吉) ‒
“on a lucky [day] of the second month Bunka seven (1810)”