Ko Kinko Mon Tsuba

Ko Kinko Daimyo Mon Tsuba with Nbthk Hozon certificate,