Ko Mihara Wakizashi With NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate

$6,500.00