Ko Mihara Wakizashi With NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate