Koto Fuyuhiro Wakizashi mounted in Aikuchi Koshirae NBTHK Hozon Certificate

$3,650.00

Mumei Fuyuhiro Wakizashi mounted in Shirasaya  and  Aikuchi Koshirae  fitted with Tsunagi ,NBTHK Hozon Certificate