Norimitsu Koto Tanto

Norimitsu Koto Tanto in Shirasaya with excellent Horimono of Fudo and Dragon