shishi tsuba with nthk certificate

Shishi and Peony motif Tsuba

80mm x 74mm x 4.5mm