Uda Tomotsugu Katana with NBTHK Hozon Certificate

$7,500.00

Uda Tomotsugu Katana with NBTHK Hozon Certificate mounted Shirasaya